Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SOLID Bouwbegeleiding

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Solid Bouwbegeleiding en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Solid Bouwbegeleiding, voor de uitvoering waarvan door Solid Bouwbegeleiding derden dienen te worden betrokken.
3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. Indien Solid Bouwbegeleiding niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Solid Bouwbegeleiding in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Solid Bouwbegeleiding zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Solid Bouwbegeleiding kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief andere heffingen van overheidswege.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Solid Bouwbegeleiding daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Solid Bouwbegeleiding anders aangeeft.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1.Leveringen dienen volgens overeengekomen afspraken volgens de algemene leverings en betalingsvoorwaarden van Solid bouwbegeleiding te geschieden. Indien de levertijd wordt overschreden door welke oorzaak dan ook, heeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding of verplichting, welke niet is overeengekomen met Solid bouwbegeleiding. Indien de opdrachtgever wijzigingen, aanpassingen, levertijd of andere belangrijke informatie wenst te veranderen dan de overeengekomen, dienen deze tijdig (binnen 2 werkdagen) aan Solid bouwbegeleiding gemeld te worden.
2. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Solid Bouwbegeleiding de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Indien Solid Bouwbegeleiding gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Solid Bouwbegeleiding ter beschikking heeft gesteld.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Solid Bouwbegeleiding een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Solid Bouwbegeleiding is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Solid Bouwbegeleiding ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Solid Bouwbegeleiding kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Solid Bouwbegeleiding op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Solid Bouwbegeleiding de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Solid Bouwbegeleiding op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. Solid Bouwbegeleiding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: Langdurige ziekte, brand, wateroverlast of anderen storingen in ons bedrijf of werkvloer waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd.
3. Solid Bouwbegeleiding kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Solid Bouwbegeleiding ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Solid Bouwbegeleiding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Solid Bouwbegeleiding aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Solid Bouwbegeleiding aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien het betalingstermijn is overschreden heeft Solid bouwbegeleiding het recht een rentevergoeding in rekening te brengen van 2% per maand over het factuurbedrag vanaf 30 dagen na factuurdatum. Wanneer de betaling van de factuur uitblijft zal aangetekend de opdrachtgever geïnformeerd worden over het inschakelen van een incassobureau. Alle daaruit vloeiende kosten, zowel gerechtelijk als de buitengerechtelijke, zullen voor rekening komen van de opdrachtgever.
3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Indien Solid Bouwbegeleiding aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Solid Bouwbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Solid Bouwbegeleiding is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Solid Bouwbegeleiding is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Solid Bouwbegeleiding aan de overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Solid Bouwbegeleiding toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Solid Bouwbegeleiding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Solid Bouwbegeleiding aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Solid Bouwbegeleiding beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Solid Bouwbegeleiding of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid bouwkeuringen. ( zie bijlage A ).

1. Ten aanzien van Solid en Solid+ bouwkeuringen wordt alleen aansprakelijkheid aanvaard ten opzichte van de opdrachtgever, zoals deze is genoemd op de eerste pagina van de rapportage met een geldigheidsduur van 6 maanden. De aansprakelijkheid zal nimmer hoger kunnen zijn dan het voor de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd uit te keren bedrag.

Artikel 9. Aansprakelijkheid bouwbegeleiding. ( zie bijlage B ).

1. Ten aanzien van onze bouwbegeleider wordt alleen aansprakelijkheid aanvaard ten opzichte van de opdrachtgever, zoals deze is genoemd op de eerste pagina van de opdrachtbevestiging met een geldigheidsduur van 6 maanden vanaf de oplevering. De aansprakelijkheid zal nimmer hoger kunnen zijn dan het door de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd uit te keren bedrag.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. Solid Bouwbegeleiding behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Solid Bouwbegeleiding heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Solid Bouwbegeleiding partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Solid Bouwbegeleiding.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan
Bijlage A.

Toelichting en voorwaarden behorende bij de bouwkundige rapportage:

1. De bouwkundige opname betreft slechts bouwtechnische onderdelen en heeft plaatsgevonden op basis van een visuele inspectie van de redelijkerwijs bereikbare (zichtbare) ruimten of onderdelen. Er worden tijdens de inspectie geen afwerkingen verwijderd, meubilair verplaatst, metingen verricht of berekeningen gemaakt. Ook wordt geen gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals een hoogwerker of steigermateriaal om niet of slecht bereikbare onderdelen te kunnen inspecteren. Alleen op speciaal verzoek van en in overleg met de opdrachtgever wordt, indien gewenst, gebruik gemaakt van deze hulpmiddelen. De bouwkundige heeft zichzelf ook niet in gevaarlijke situaties gebracht. Het bouwkundig advies heeft daarom een voorlopig en algemeen karakter.

2. Ruimten onder en tussen vloeren, achter wanden en knieschotten etc. zijn geïnspecteerd in de directe omgeving van een toegangsluik, indien aanwezig en redelijkerwijs bereikbaar, voor zover dit zonder hak- of breekwerk, verplaatsing van meubilair of verwijdering van vloerbedekking of een ander obstakel kon worden geopend, tenzij anders omschreven in dit rapport.

3. Wanneer de inspecteur in dit rapport aangeeft dat er een indicatie gevonden is voor de aanwezigheid van ongedierte of zwam betekent dit niet dat van aantastingen sprake is. Of en in hoeverre er van activiteit en of aanwezigheid van ongedierte, zwam of schimmels sprake is zal altijd door een gespecialiseerd bedrijf onderzocht moeten worden. Onder direct noodzakelijke kosten is alleen een schatting aangegeven voor de kosten van dat onderzoek, tenzij anders vermeld in het rapport (zie ook punt 4).

4. Wanneer de inspecteur in dit rapport aangeeft dat er geen indicatie gevonden is voor de aanwezigheid van ongedierte of zwam betekent dit niet dat van aantastingen geen sprake is. Of en in hoeverre er van activiteit en of aanwezigheid van ongedierte, zwam of schimmels sprake is zal altijd door een gespecialiseerd bedrijf onderzocht moeten worden (zie ook punt 3).

5. Inspectie van aanwezige installaties en leidingen etc. is niet verricht. Wanneer in het rapport toch opmerkingen over deze onderdelen gemaakt worden betekent dit geenszins dat een volledige inspectie heeft plaatsgevonden. Voor de inspectie van deze onderdelen dient altijd een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld te worden.

6. Of en in hoeverre in het geïnspecteerde pand asbesthoudende materialen zijn gebruikt kan, binnen het kader van deze rapportage, nooit met zekerheid worden vastgesteld. Ook kan geen zekerheid worden gegeven over de aanwezigheid van ondergrondse tanks of bodemverontreinigingen, onderzoek hiernaar is niet verricht. Om deze zaken te kunnen bepalen is altijd specialistisch onderzoek noodzakelijk.

7. De door de bouwkundige geraamde kosten voor achterstallig onderhoud en/of uit te voeren werkzaamheden (direct of op termijn) zijn slechts aan te merken als schattingen. De schattingen zijn gebaseerd op aannemerskosten inclusief BTW, zoveel mogelijk geraamd op basis van herstel en niet op basis van vervanging van onderdelen en ervan uitgaande dat een aannemer achter elkaar kan doorwerken. De lezer van het rapport dient zich ervan bewust te zijn dat de werkelijke kosten sterk afhankelijk zijn van de gekozen aannemer en het gewenste uitvoeringsniveau en ook per regio en locatie sterk kunnen verschillen.

8. Voor de kosten op termijn, indien aangegeven, geldt bovendien dat deze slechts schattingen zijn voor normaal te verwachten onderhoud binnen de gestelde termijn. Nadrukkelijk wordt geen rekening gehouden met incidenten die binnen de gestelde periode reparaties of vervanging van onderdelen noodzakelijk maken. De schattingen zijn bovendien gebaseerd op het prijspeil geldend op het moment van uitbrengen van het rapport. Er wordt bovendien vanuit gegaan dat het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud inderdaad vakkundig wordt uitgevoerd.

9. De in het rapport aangegeven inhoud van de opstallen is slechts bedoeld voor de berekening van de prijs van het rapport en is niet bedoeld voor een berekening van de herbouwwaarde of voor andere doeleinden, tenzij anders omschreven in het rapport.

10. De samensteller van dit rapport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook tegenover anderen dan de opdrachtgever.

11. De samensteller van dit rapport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die in verband wordt gebracht of verband houdt met niet visueel waarneembare onderdelen of gebreken, tenzij anders omschreven in het rapport.

Bijlage B.

Toelichting en voorwaarden behorende bij de bouwbegeleiding;

1. Solid bouwbegeleiding, is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden en schaden wegens door uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. In alle gevallen is tot betaling van schadevergoeding, zal deze, indien de schade is gedekt door een verzekering van nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

2. Solid bouwbegeleiding, is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van de overheden of nutsbedrijven.

3. Solid bouwbegeleiding, is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met of ten gevolge van onjuiste kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgave, schade ten gevolge van omissies in inspecties en inspectierapporten en/of schade voortvloeiende uit of verband houdende met adviezen en/of rapportages van externe deskundigen. Solid bouwbegeleiding, is aansprakelijk voor schade die gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.